Requisitos para Asociarse/Colexiarse

Para asociarse/colexiarse debe remitirnos:

Instancia do Colexio/Asociación (cumplimentada a máquina ou con letras maiúsculas).
Domiciliación Bancaria (firmada).
Fotocopia do Título Compulsada.
2 Fotografías tamaño carné (co nome e o NIF no reverso).
A cuota é de 64 € ao semestre.

Para asociarse/precolexiarse debe remitirnos:

Instancia de Precolexiado (cumplimentada a máquina ou con letras maiúsculas)
Domiciliación Bancaria (firmada)
Fotocopia de la matrícula de 3º, 4º ou do PFC/TFG
2 Fotografías tamaño carné (Escribir por detrás nome e nº de N.I.F.)
La cuota es de 1.00 € al semestre.

Protección de Datos

Dacordo coa Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle que os séus datos incorporaranse a un ficheiro automatizado do COITT. O uso destes datos personais tendrá carácter confidencial e utilizaranse exclusivamente para poder prestar o servicio solicitado, así como para enviar información do Colexio e da Asociación. O COITT comprométese a non facilitar a outros terceiros a información contida en ditos ficheiros. O usuario poderá exercer o dereito de acceso, rectificación o cancelación, mediante escrito ó COITT a recepcion@coitt.es.