Sistemas de Telefonía

Memoria do proxecto, execución, control técnico e mantemento de toda clase de equipos e sistemas telefónicos, tales como centrais de conmutación e redes telefónicas.

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
 • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Todo esto permite:

 • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
 • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
 • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

Sistemas de telefonía i equipos telefónicos:

 • Proxectos, certificacións e deseño de equipos e sistemas telefónicos.
 • Memorias técnicas, proxectos de legalización e homologacións de equipos telefónicos e de comunicacións.
 • Peritaxes e opinións.
 • Seguridade e mantemento de sistemas telefónicos.
 • Xestión de centrais de conmutación.
 • Xestión de redes telefónicas.