Instalacións Térmicas

Memoria do proxecto, execución, control técnico e mantemento de toda clase de instalacións térmicas e de fluidos.

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
 • Real Decreto 219/2008, 220/2008, recoñecen a atribución nos seguintes módulos profesionáis a tódalas especialidades da Enxeñería Técnica de Telecomunicacións.0121 Equipos e instalacións térmicas.
  0122 Procesos de montaxe de instalacións.
  0123 Representación gráfica de instalacións.
  0124 Enerxías renovables i eficiencia enerxética.
  0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción y ACS.
  0126 Configuración de instalacións frigoríficas.
  0127 Configuración de instalacións de fluidos.
  0128 Planificación do montaxe de instalacións.
  0129 Proxecto de instalacións térmicas e de fluidos.
  0133 Xestión do montaxe, da calidade e do mantemento.
  0134 Configuración de instalacións térmicas e de fluidos.
  0135 Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización.
  0136 Mantemento de instalacións caloríficas e de fluidos.
  0137 Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluidos.
 • Real Decreto 385/2011, 1792/2010, 1177/2008, 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 2042/1995, 850/1993, etc. confirman unha tradición no recoñecemento de tales atribucións dos decretos anteriores.
 • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Nota: Cando estos asuntos teñan efectos nun servizo exclusivo de telecomunicacións, o Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación é nese caso máis prevalente que outras titulacións coas que comparte atribucións.

Todo esto permite:

 • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
 • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
 • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

“STS 29-03-2011 Recoñece o dereito ó RITE ós ETT polas súas facultades técnicas”.

Nota: A sentencia explica que a modificación proposta no RD259/2010 non supón unha restricción, senón todo o contrario, amplía as posibilidades de acceso, deixando as facultades dos existentes inalterables.”