Infraestructura Común de Telecomunicacións

Deseño, dirección de obra, control técnico e mantemento de toda clase de instalacións de Infraestructura Común de Telecomunicacións(ICT).

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
 • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Todo esto permite:

 • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
 • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
 • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

Infraestructura Común de Telecomunicacións (ICT):

A ICT permite ós ciudadáns, mediante a súa instalación no interior dos edificios, un acceso de calidade, libre e con seguridade, ós servizos de telecomunicacións existentes:

 • Acceso ós sinais de radiodifusión sonora e televisión, procedentes de emisións terrestres e satélite.
 • Acceso ó servizo de telefonía coa tecnoloxía disponible ó público (voz e datos).
 • Acceso ós servizos de telecomunicacións de banda ancha.
 • Peritaxes xudiciáis.

Real Decreto Lei 1/1998, Real Decreto 401/2003, Lei 10/2005.