Fogar Dixital

Proxectos para vivendas automatizadas, con servizos de xestión enerxética, seguridade, benestar e comunicación, podendo estar estos servizos integrados cunha rede interior ou exterior de telecomunicacións.

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

  • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
  • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
  • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Todo esto permite:

  • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
  • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
  • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

  • Telemática.
  • Son e Imaxen.
  • Sistemas Electrónicos.
  • Sistemas de Telecomunicacións.

Fogar Dixital:

A tecnoloxía actual permite deseñar vivendas totalmente automatizadas, con servizos de xestión enerxética, seguridade, benestar e comunicación. Istos poden estar integrados cunha rede interior i exterior de comunicación.