Enerxía Solar

Deseño, execución, control técnico e mantemento de toda clase de instalacións fotovoltaicas e termosolares.

Atribucións do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias propias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Lei 12/1986 (BOE 2.4.86) referente á regulación das atribucións profesionais dos arquitectos i enxeñeiros técnicos.

FOTOVOLTAICA:

 • Instituto de Energía Solar / Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid (IES/EIT-UPM), publicado en BOUPM núm. 74, marzo 2005, creado por Orde do Ministerio de Educación e Ciencia de 16-feb-1979, co obxetivo fundamental de facer útil tanto social como económicamente a electricidade producida poa enerxía solar.
 • Real Decreto 177/2008, recoñece a atribución nos seguintes módulos profesionáis a tódalas especialidades da Enxeñería Técnica de Telecomunicación.
  • 0232 Automatismos industriais.
  • 0233 Electrónica.
  • 0234 Electrotecnia.
  • 0235 Instalacións eléctricas interiores.
  • 0236 Instalacións de distribución.
  • 0238 Instalacións domóticas.
  • 0239 Instalacións solares fotovoltaicas.
  • 0240 Máquinas eléctricas.
 • Reáis Decretos 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 623/1995, 621/1995, 850/1993, etc. confirman unha tradición no recoñecemento de tal atribución do decreto anterior.

TÉRMICA:

 • Reáis Decretos 118/2008, 220/2008, recoñecen a atribución nos seguintes módulos profesionáis a tódalas especialidades da Enxeñería Técnica de Telecomunicación.
  • 0121 Equipos e instalacións térmicas.
  • 0122 Procesos de montaxe de Instalacións.
  • 0123 Representación gráfica de Instalaciónss.
  • 0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética.
  • 0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e ACS.
  • 0126 Configuración de instalacións frigoríficas.
  • 0127 Configuración de instalacións de fluidos.
  • 0128 Planificación do montaxe de instalacións.
  • 0129 Proxecto de instalacións térmicas e de fluidos.
  • 0133 Xestión do montaxe, da calidade e do mantemento.
  • 0134 Configuración de instalacións térmicas e de fluidos.
  • 0135 Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización.
  • 0136 Mantemento de instalacións caloríficas e de fluidos.
  • 0137 Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluidos.
 • Reáis Decretos 219/2008, 220/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 850/1993, etc. confirman unha tradición no recoñecemento de tales atribucións dos decretos anteriores.

Nota: Cando estos asuntos teñan efectos nun servizo exclusivo de telecomunicacións, o Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación é nese caso máis prevalente que outras titulacións coas que comparte atribucións.

Todo esto permite:

 • Emitir informes ou opinións e practicar peritaxes.
 • Construcción de toda clase de instalacións.
 • Redactar, firmar e dirixir proxectos.
 • Exerce-la docencia.
 • Dirección de Industrias.

Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Especialidades dos Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT):

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

Enerxía Solar

Durante os últimos anos incrementouse exponencialmente o número de instalacións de enerxía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Os factores deste incremento son os seguintes: a concienciación por parte da cidadanía da necesidade de empregar enerxías limpas, as leis que obrigan á instalación destos sistemas e as subvencións e axudas que parten das administracións públicas.

Real Decreto 436/2004. Establécese a metodoloxía para a actualización e sistematización do réximen xurídico e económico da actividade de producción de enerxía en réximen especial.