Emisións Radioeléctricas

Proxectos, certificacións radioeléctricas e direccións de obra de instalacións radioeléctricas. MSC. HFC (fibra óptica), radio móvil terrestre, radioenlace e radiodifusión.

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
 • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Todo esto permite:

 • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
 • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
 • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

Radio/Emisións Radioeléctricas:

 • Proxectos, certificacións radioeléctricas e direccións de obra de instalacións de telecomunicación.
 • Proxectos e direccións de obra MSC. HFC (fibra óptica), radio móbil terrestre, radioenlace e radiodifusión.
 • Memorias técnicas, proxectos de legalización e homologacións de equipos de comunicación por radio.
 • Opinions e Peritaxes radioeléctricos.
 • Estudos de impacto visual.

Recomendación Consello de Ministros de Sanidade da Unión Europea (12 de xullo de 1999) Real Decreto 1066/2001, Orden CTE/23/2002, Decreto 148/2001.