Edificios de Carácter Permanente

Proxectos, certificacións e direccións de obra de centrais telefónicas, radioeléctricas, telegráficas e outros tipos, en edificios permanentes de índole pública e privada.

Atribucións xeráis do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
  • Art 1.1 “… a construcción de centrais telefónicas, radioeléctricas, telegráficas…”
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e enxeñeiros técnicos.
 • Lei 38/1999, de Ordenación da Edificación.
  • Construcción de Edificios de Carácter Permanente Art.2 apartados b) e c) completos. Excluidos os do apartado a) que son os dedicados á vivenda humana, culto, sanitario, administrativo, docente e cultural.
 • Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Nota: Cando estes asuntos teñan efectos nun servizo exclusivo de telecomunicacións, o Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación é nese caso máis prevalente que outras titulacións coas que comparte atribucións e comparte a atribución cos arquitectos para o deseño do edificio.

Idéntico criterio aplícase no caso do deseño dunha Industria adicada á fabricación de aparellos de telecomunicacións nas que se comparten atribucións cos Enxeñeiros Industriáis. (cos aeronáuticos en aeroportos, cos navales en portos, etc.)

Todo esto permite:

 • Emitir opinións ou informes e practicar peritaxes.
 • Dirixir a execución material da construcción, instalación, control técnico e o mantemento das súas instalacións ou industrias.
 • Redactar e firmar proxectos.

Os Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT) cursan actualmente unha das catro especialidades seguintes:

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.